• Útslach fan de Grote Club Actie 2021

    24 dec 2021
  • De útslach fan de Grote Club Actie 2021 is bekend! As feriening ha we mar leafst € 752,88 ophelle! Elkenien dy’t úse lotten kocht hat, tige tank!! 👏🏼
    Dizze keer binne de meeste lotten ferkocht troch ús spiler by de E’s Mila!! Se hat in moaie bal krigen sadat se goed oefenje kin thús! Fansels wurde ek alle oare jeugdleden bedankt foar it ferkeapjen fan de lotten, super dien!👍🏼💪🏼Útslach fan de Grote Club Actie 2021

    Útslach fan de Grote Club Actie 2021 1